Thông tư 04/2014/TT-TTCP: Cách nhận định tình hình tham nhũng

Mới đây, Thông tư 04/2014/TT-TTCP vừa được Tổng Thanh tra Chính phủ quyết định thông qua quy định về nhận định tình hình tham nhũng và đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng.

Theo quy định pháp luật hiện hành, việc nhận định tình hình tham nhũng được thực hiện theo các nội dung cụ thể sau đây:

tham nhung

  • Mức độ phổ biến của hành vi tham nhũng;

  • Mức độ thiệt hại kinh tế do tham nhũng;

  • Mức độ nghiêm trọng của hành vi tham nhũng.

Cụ thể, các bộ, ngành, địa phương tự nhận định tình hình tham nhũng theo các nội dung quy định tại Khoản 1 Điều 5 Thông tư 04/2014/TT-TTCP cho phù hợp với yêu cầu của công tác phòng, chống tham nhũng trong phạm vi ngành, lĩnh vực hoặc địa phương căn cứ vào tổng điểm của các điểm thành phần và được tính theo thang điểm 100, cụ thể như sau:

  • Điểm thành phần 1 được tính tối đa là 30 điểm và tối thiểu là 0 điểm căn cứ vào các số liệu thống kê được tổng hợp theo ngành, lĩnh vực, địa phương theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 7, Điểm a Khoản 3 Điều 8 và Điểm a Khoản 3 Điều 9 Thông tư 04;

  • Điểm thành phần 2 được tính tối đa là 40 điểm và tối thiểu là 0 điểm căn cứ vào kết quả khảo sát cảm nhận, trải nghiệm của người dân, doanh nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức theo quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều 7, Điểm b Khoản 3 Điều 8 và Điểm b Khoản 3 Điều 9 Thông tư 04;

  • Điểm tổng hợp được tính như sau:

Điểm tổng hợp = (2) x Điểm thành phần 1 + (1) x Điểm thành phần 2

Lưu ý: Hằng năm, các bộ, ngành, địa phương gửi kết quả tự nhận định tình hình tham nhũng và các thông tin, dữ liệu có liên quan cho Thanh tra Chính phủ để phục vụ công tác quản lý nhà nước về phòng, chống tham nhũng.

Xem chi tiết quy định tại Thông tư 04/2014/TT-TTCP có hiệu lực từ 01/01/2015.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

131

Văn bản liên quan