Thông tư 05: Khi nào được kéo dài thời gian thanh tra?

Nội dung này được quy định tại Thông tư 05/2014/TT-TTCP quy định về tổ chức, hoạt động, quan hệ công tác của đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra.

Theo đó, Thông tư 05/2014/TT-TTCP quy định về việc kéo dài thời gian thanh tra, cụ thể sau đây:

  • Trường hợp nội dung thanh tra phức tạp, liên quan đến trách nhiệm nhiều cơ quan, tổ chức, cá nhân cần kéo dài thời gian thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra có văn bản đề nghị người ra quyết định thanh tra gia hạn thời gian thanh tra. Văn bản đề nghị gia hạn thời gian thanh tra phải nêu rõ lý do, thời gian kéo dài.

  • Căn cứ vào đề nghị của Trưởng đoàn thanh tra, người ra quyết định thanh tra xem xét, quyết định gia hạn thời gian thanh tra.

  • Quyết định gia hạn thời gian thanh tra được gửi cho Đoàn thanh tra, đối tượng thanh tra và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Xem chi tiết tại Thông tư 05/2014/TT-TTCP có hiệu lực từ 01/12/2014.

- Thu Ba -

Gởi câu hỏi

185

Văn bản liên quan