Thông tư 05: Mẫu hợp đồng nghiên cứu khoa học công nghệ

Đây là nội dung nổi bật, được Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định tại Thông tư 05/2014/TT-BKHCN ban hành "Mẫu hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ”.

Theo đó, ban hành kèm theo Thông tư 05/2014/TT-BKHCN Mẫu hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ (sau đây gọi tắt là Hợp đồng) và Biên bản thanh lý Hợp đồng.

Bên cạnh đó, Thông tư 05 áp dụng đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước cấp quốc gia, cấp bộ, cấp tỉnh, cụ thể như sau:

  • Ngoài các nội dung quy định trong mẫu Hợp đồng này, các bên tham gia ký kết Hợp đồng có thể thỏa thuận để bổ sung các điều khoản khác không trái với quy định của pháp luật.

  • Đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cấp cơ sở và nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước, các bên tham gia ký kết hợp đồng có thể tham khảo, vận dụng các nội dung quy định tại mẫu Hợp đồng ban hành kèm theo Thông tư 05 để soạn thảo Hợp đồng thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc phạm vi quản lý của mình.

Xem chi tiết mẫu hợp đồng tại Thông tư 05/2014/TT-BKHCN có hiệu lực từ 26/5/2014.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

48

Văn bản liên quan