Thông tư 06: 05 hình thức khen thưởng trong ngành xây dựng

Đây là nội dung đáng chú ý quy định tại Thông tư 06/2015/TT-BXD hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành xây dựng.

Cụ thể, Thông tư 06/2015/TT-BXD quy định các loại hình khen thưởng trong ngành xây dựng bao gồm 05 loại hình sau đây:

  • Khen thưởng theo công trạng và thành tích đạt được là hình thức khen thưởng cho tập thể, cá nhân đạt được thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

  • Khen thưởng theo chuyên đề là khen thưởng cho tập thể, cá nhân đạt được thành tích xuất sắc sau khi kết thúc đợt thi đua do Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Xây dựng, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phát động.

  • Khen thưởng đột xuất là khen thưởng cho tập thể, cá nhân đạt được thành tích đột xuất trong lao động, sản xuất; dũng cảm cứu người, cứu tài sản của nhân dân hoặc của Nhà nước.

  • Khen thưởng quá trình cống hiến là khen thưởng cho cá nhân có quá trình tham gia trong các giai đoạn cách mạng có công lao, thành tích xuất sắc đóng góp vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc.

  • Khen thưởng đối ngoại là khen thưởng cho tập thể, cá nhân người nước ngoài đã có thành tích, đóng góp cho sự phát triển ngành Xây dựng.

Xem các quy định liên quan tại Thông tư 06/2015/TT-BXD có hiệu lực từ ngày 15/12/2015.

- Mạnh Cường -

Gởi câu hỏi

91

Văn bản liên quan