Thông tư 06/2015/TT-BXD

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 06/2015/TT-BXD

Tiêu đề: Thông tư 06/2015/TT-BXD hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng Ngành Xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Số hiệu: 06/2015/TT-BXD Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Phạm Hồng Hà Ngày ban hành: 30/10/2015 Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị, Thi đua, khen thưởng, các danh hiệu vinh dự nhà nước

Mục lục Thông tư 06/2015/TT-BXD hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng Ngành Xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NGÀNH XÂY DỰNG
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Mục tiêu công tác thi đua, khen thưởng
 • Điều 3. Nguyên tắc thi đua, khen thưởng
 • Điều 4. Các loại hình khen thưởng
 • Điều 5. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị
 • Điều 6. Quyền lợi và nghĩa vụ của tập thể, cá nhân được khen thưởng
 • Điều 7. Thẩm quyền quyết định tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng
 • Điều 8. Nguyên tắc và trình tự tiến hành lễ trao tặng
 • Điều 9. Hội đồng thi đua, khen thưởng
 • Điều 10. Hội đồng Sáng kiến
 • Điều 11. Quỹ thi đua, khen thưởng
 • Điều 12. Quản lý hồ sơ thi đua, khen thưởng
 • Chương II HÌNH THỨC, NỘI DUNG THI ĐUA VÀ TIÊU CHUẨN CÁC DANH HIỆU THI ĐUA
 • Điều 13. Hình thức tổ chức thi đua
 • Điều 14. Nội dung tổ chức phong trào thi đua
 • Điều 15. Đăng ký thi đua
 • Điều 16. Các danh hiệu thi đua
 • Điều 17. Tiêu chuẩn danh hiệu “Cờ thi đua của Chính phủ”
 • Điều 18. Tiêu chuẩn danh hiệu “Cờ thi đua của Bộ Xây dựng”
 • Điều 19. Tiêu chuẩn danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc”
 • Điều 20. Tiêu chuẩn danh hiệu Tập thể “Lao động tiên tiến”
 • Điều 21. Tiêu chuẩn danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”
 • Điều 22. Tiêu chuẩn danh hiệu “Chiến sĩ thi đua ngành Xây dựng”
 • Điều 23. Tiêu chuẩn danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở"
 • Điều 24. Tiêu chuẩn danh hiệu “Lao động tiên tiến”
 • Chương III HÌNH THỨC, ĐỐI TƯỢNG VÀ TIÊU CHUẨN KHEN THƯỞNG
 • Điều 25. Các hình thức khen thưởng
 • Điều 26. Đối tượng, tiêu chuẩn các danh hiệu vinh dự Nhà nước, các giải thưởng cao quý, huân chương, ...
 • Điều 27. Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Xây dựng”
 • Điều 28. Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng
 • Điều 29. Giấy khen
 • Điều 30. Khen thưởng quá trình cống hiến
 • Chương IV THỦ TỤC, HỒ SƠ VÀ QUY TRÌNH XÉT KHEN THƯỞNG
 • Điều 31. Tuyến trình khen thưởng
 • Điều 32. Hồ sơ đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước
 • Điều 33. Hồ sơ đề nghị khen thưởng cấp Bộ
 • Điều 34. Thời gian nhận hồ sơ đề nghị khen thưởng
 • Điều 35. Quy trình xét khen thưởng cấp Nhà nước
 • Điều 36. Quy trình xét khen thưởng cấp Bộ
 • Chương V KIỂM TRA, XỬ LÝ VI PHẠM, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO
 • Điều 37. Kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng
 • Điều 38. Xử lý vi phạm
 • Điều 39. Giải quyết khiếu nại tố cáo
 • Chương VI TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 40. Tổ chức bộ máy thực hiện công tác thi đua, khen thưởng
 • Điều 41. Báo cáo công tác thi đua, khen thưởng
 • Điều 42. Hiệu lực thi hành
 • Điều 43. Trách nhiệm thi hành

Căn cứ Luật thi đua, khen thưởng, ngày 30/10/2015, Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 06/2015/TT-BXD hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Xây dựng.

Thông tư gồm 6 Chương 43 điều hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Xây dựng như sau:

Về nội hình thức, nội dung và tiêu chuẩn các danh hiệu thi đua.

Thi đua được tổ chức dưới các hình thức:

- Thi đua thường xuyên được thực hiện hàng ngày, hàng tháng, hàng quý, hàng năm nhằm hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu và chương trình kế hoạch công tác đề ra.

- Thi đua theo đợt được tổ chức để thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm, đột xuất theo từng giai đoạn và thời gian được xác định.

Để tham gia vào hoạt động thi đua, hằng năm các cơ quan, đơn vị thuộc ngành Xây dựng có trách nhiệm tổ chức cho các tập thể, cá nhân trong đơn vị đăng ký thi đua với các nội dung, chỉ tiêu, danh hiệu cụ thể; tổng hợp gửi về Bộ Xây dựng trước ngày 15/3 hằng năm.

Trong đó, các danh hiệu thi đua gồm 2 nhóm đối với tập thể và đối với cá nhân cụ thể như sau:

- Các danh hiệu thi đua đối với tập thể gồm:

+ Cờ thi đua của Chính phủ;

+ Cờ thi đua của Bộ Xây dựng;

+ Tập thể Lao động xuất sắc;

+ Tập thể Lao động tiên tiến.

- Các danh hiệu thi đua đối với cá nhân gồm:

+ Chiến sỹ thi đua toàn quốc;

+ Chiến sỹ thi đua ngành Xây dựng;

+ Chiến sỹ thi đua cơ sở;

+ Lao động tiên tiến.

Về hình thức, đối tượng và tiêu chuẩn khen thưởng.

Hoạt động khen thưởng được thực hiện theo 3 cấp: nhà nước, Bộ và cơ sở với các hình thức:

- Hình thức khen thưởng cấp Nhà nước:

+ Huân chương:

+ Huy chương Hữu nghị.

+ Danh hiệu vinh dự Nhà nước:

+ Giải thưởng cao quý:

+ Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

- Các hình thức khen thưởng cấp Bộ:

+ Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Xây dựng”;

+ Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

- Hình thức khen thưởng cấp cơ sở: Giấy khen của thủ trưởng cơ quan, đơn vị.

Về thủ tục, hồ sơ và quy trình xét khen thưởng.

Thủ trưởng cơ quan, đơn vị các cấp trong ngành Xây dựng có trách nhiệm trình cấp có thẩm quyền khen thưởng đối với cá nhân, tập thể thuộc phạm vi mình quản lý.

Cấp nào quản lý về tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và quỹ lương thì cấp đó có trách nhiệm khen thưởng hoặc trình cấp có thẩm quyền khen thưởng đối với các đối tượng thuộc phạm vi quản lý.

Cấp nào chủ trì phát động các phong trào thi đua, cấp đó lựa chọn cá nhân, tập thể xuất sắc để khen thưởng hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng.

Các đơn vị gửi hồ sơ đề nghị khen thưởng về Bộ Xây dựng kèm theo thư điện tử về địa chỉ email: tdkt@moc.gov.vn.

Đồng thời, định kỳ quý I hàng năm, các đơn vị tổng kết, đánh giá công tác thi đua, khen thưởng năm liền kề và gửi báo cáo về Vụ Tổ chức cán bộ trước ngày 31/3 hằng năm.

Khi phát động và kết thúc mỗi đợt thi đua, các đơn vị có trách nhiệm gửi báo cáo về Ban thi đua, khen thưởng Bộ để theo dõi và làm căn cứ xét khen thưởng.

Ngoài những nội dung nói trên, Thông tư quy định chi tiết về tiêu chuẩn của từng danh hiệu, hồ sơ thực hiện cũng như các quy trình xét khen thưởng.

Thông tư 06/2015/TT-BXD có hiệu lực kể từ ngày 15/12/2015.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 06/2015/TT-BXD để xử lý:

Tin tức về Thông tư 06/2015/TT-BXD

Phân tích chính sách về Thông tư 06/2015/TT-BXD

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 06/2015/TT-BXD

Đang cập nhật