Thông tư 155: Cử tối đa 05 người đại diện vốn NN tại công ty cổ phần

Đây là quy định đáng lưu ý được đề cập tại Thông tư 155/2019/TT-BQP hướng dẫn chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thuộc Bộ Quốc phòng thành công ty cổ phần.

Cụ thể, theo Khoản 2 Điều 13 Thông tư 155/2019/TT-BQP quy định số lượng người đại diện được cử tối đa là 05 người đối với doanh nghiệp cổ phần hóa nhà nước nắm giữ từ 50% vốn điều lệ trở lên và tối đa là 03 người đối với doanh nghiệp cổ phần hóa nhà nước nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ.

cu toi da 05 nguoi dai dien von nha nuoc tai cong ty co phan, thong tu 155/2019/TT-BQP

Hình minh họa (nguồn internet)

Về thành phần, cơ cấu Người đại diện tại doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ doanh nghiệp, đặc thù của từng doanh nghiệp có phần vốn nhà nước theo: Quy mô vốn điều lệ của doanh nghiệp; tỷ lệ phần vốn Nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp; ngành nghề kinh doanh và đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; chiến lược và mục tiêu phát triển doanh nghiệp theo định hướng của Nhà nước; các quy định khác của pháp luật;

Đặt biệt: Trường hợp cử từ 02 (hai) Người đại diện trở lên thì xác định cụ thể số cổ phần giao cho mỗi Người đại diện và giao cho một người đại diện chịu trách nhiệm phụ trách chung.

Như vậy, căn cứ % vốn điều lệ của doanh nghiệp cổ phần hóa nhà nước để giới hạn số người đại diện vốn nhà nước tại công ty cổ phần sao cho phù hợp.

Một số quy định liên quan đến tiêu chuẩn, nhiệm kỳ, quyền và trách nhiệm của Người đại diện tại các công ty cổ phần được Thông tư này quy định như sau:

  • Về tiêu chuẩn Người đại diện tại các công ty cổ phần: Đảm bảo theo quy định tại Điều 46 Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp, các quy định khác của Nhà nước và Bộ Quốc phòng có liên quan.

  • Nhiệm kỳ cử Người đại diện: 05 năm, hết nhiệm kỳ được xem xét cử lại, nhưng không quá 02 nhiệm kỳ làm đại diện tại một công ty cổ phần.

  • Quyền và trách nhiệm Người đại diện tại các công ty cổ phần: quy định tại Điều 48 Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp, Nghị định 10/2019/NĐ-CP ngày 30/01/2019 của Chính phủ về thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước, các quy định khác của Nhà nước và Bộ Quốc phòng có liên quan.

Xem thêm quy định khác tại Thông tư 155/2019/TT-BQP có hiệu lực từ 01/12/2019.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

92

Văn bản liên quan