Thông tư 155/2019/TT-BQP

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 155/2019/TT-BQP

Tiêu đề: Thông tư 155/2019/TT-BQP về hướng dẫn chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thuộc Bộ Quốc phòng thành công ty cổ phần Số hiệu: 155/2019/TT-BQP Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Quốc phòng Người ký: Trần Đơn Ngày ban hành: 15/10/2019 Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã

Mục lục Thông tư 155/2019/TT-BQP về hướng dẫn chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thuộc Bộ Quốc phòng thành công ty cổ phần

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN CHUYỂN DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC VÀ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN DO DOANH ...
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp
 • Điều 4. Quyền hạn, trách nhiệm của Ban Chỉ đạo cổ phần hóa
 • Điều 5. Tổ giúp việc cổ phần hóa
 • Chương II QUY TRÌNH CỔ PHẦN HÓA DOANH NGHIỆP VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN XỬ LÝ
 • Điều 6. Quy trình cổ phần hóa
 • Điều 7. Thực hiện công khai, minh bạch thông tin
 • Điều 8. Công tác xử lý tài chính, đất đai, tài sản
 • Điều 9. Phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp
 • Điều 10. Kiểm toán kết quả xác định giá trị doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp cổ phần hóa
 • Điều 11. Quản lý quân nhân và chính sách đối với người lao động
 • Điều 12. Cơ cấu vốn điều lệ
 • Điều 13. Người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty cổ phần
 • Điều 14. Bàn giao giữa doanh nghiệp cổ phần hóa và công ty cổ phần
 • Điều 15. Tên gọi của công ty cổ phần và ban hành văn bản
 • Chương III TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 16. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan
 • Điều 17. Hiệu lực thi hành
 • Điều 18. Trách nhiệm thi hành
 • PHỤ LỤC I QUY TRÌNH CHUYỂN DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC VÀ CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DO DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC ...
 • PHỤ LỤC II QUY TRÌNH XỬ LÝ ĐẤT QUỐC PHÒNG TẠI DOANH NGHIỆP QUÂN ĐỘI THỰC HIỆN CỔ PHẦN HÓA
 • PHỤ LỤC III MẪU BIÊN BẢN BÀN GIAO
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 155/2019/TT-BQP để xử lý: