Thông tư 199: Phân bổ và giao dự toán thu ngân sách năm 2014

Nội dung này được Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành tại Thông tư 199/2013/TT-BTC tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2014.

Theo đó, việc phân bổ và giao dự toán thu ngân sách năm 2014 của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền được Bộ Tài chính hướng dẫn tại Thông tư 199/2013/TT-BTC như sau:

phan bo, giao du toan ngan sach nha nuoc 2014, thong tu 199/2013/TT-BTC

Nguồn: Internet

  • Các Bộ, cơ quan Trung ương, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai giao nhiệm vụ thu ngân sách năm 2014 cho các đơn vị trực thuộc, chính quyền cấp dưới đảm bảo tối thiểu bằng mức dự toán thu ngân sách Thủ tướng Chính phủ giao.

    • Ngoài việc giao dự toán thu ngân sách, các Bộ, cơ quan Trung ương, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giao nhiệm vụ thu sự nghiệp cho các đơn vị trực thuộc (nếu có).

  • Việc phân bổ và giao dự toán thu ngân sách phải trên cơ sở rà soát, phân tích, đánh giá đầy đủ các nguồn thu phát sinh và kết quả thực hiện thu ngân sách năm 2013; căn cứ các chính sách, pháp luật về thu ngân sách; dự báo mức tăng trưởng kinh tế của từng ngành, từng lĩnh vực, tình hình sản xuất kinh doanh của người nộp thuế trên địa bàn; yêu cầu tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, thực hiện các biện pháp chống buôn lậu, chống chuyển giá, trốn thuế, gian lận thương mại, tăng cường đôn đốc thu tiền nợ thuế và cưỡng chế nợ thuế, hạn chế nợ mới phát sinh, thu hồi kịp thời số tiền thuế, tiền phạt phát hiện qua thanh tra, kiểm tra; thu đầy đủ kịp thời vào ngân sách nhà nước các khoản tiền thuế, tiền sử dụng đất được gia hạn đến hạn nộp vào ngân sách nhà nước năm 2014.

Xem chi tiết quy định tại Thông tư 199/2013/TT-BTC có hiệu lực từ 01/01/2014.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

70

Văn bản liên quan