Thông tư 215: 06 biện pháp cưỡng chế thi hành QĐ hành chính thuế

Thông tư 215/2013/TT-BTC vừa được Bộ Tài chính thống nhất ban hành hướng dẫn Chương II Nghị định 129/2013/NĐ-CP về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế.

Theo đó, các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế (sau đây gọi chung là biện pháp cưỡng chế) được liệt kê đầy đủ tại Thông tư 215/2013/TT-BTC như sau:

bien phap cuong che thi hanh QDHC thue, thong tu 215/2013/TT-BTC

Nguồn: Internet

  • Trích tiền từ tài khoản của đối tượng bị cưỡng chế tại kho bạc nhà nước, tổ chức tín dụng; yêu cầu phong tỏa tài khoản.

  • Khấu trừ một phần tiền lương hoặc thu nhập.

  • Thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng.

  • Kê biên tài sản, bán đấu giá tài sản kê biên vào ngân sách nhà nước.

  • Thu tiền, tài sản khác của đối tượng bị cưỡng chế do tổ chức, cá nhân khác đang giữ.

  • Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy phép thành lập và hoạt động, giấy phép hành nghề.

Lưu ý:

  • Việc áp dụng các biện pháp cưỡng chế nêu trên được thực hiện theo quy định tại Điều 11, 12, 13, 14, 15 và Điều 16 Mục 2 Thông tư 215.

  • Trường hợp đã ban hành quyết định cưỡng chế bằng biện pháp tiếp theo mà có thông tin, điều kiện để thực hiện biện pháp cưỡng chế trước đó thì người ban hành quyết định cưỡng chế có quyền quyết định chấm dứt biện pháp cưỡng chế đang thực hiện và ban hành quyết định thực hiện biện pháp cưỡng chế trước để bảo đảm thu đủ số tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp tiền thuế.

Xem toàn văn quy định tại Thông tư 215/2013/TT-BTC có hiệu lực từ 21/02/2014.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

69

Văn bản liên quan