Thông tư 215/2013/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 215/2013/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 215/2013/TT-BTC hướng dẫn về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 215/2013/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn Ngày ban hành: 31/12/2013 Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Thuế, phí, lệ phí

Mục lục Thông tư 215/2013/TT-BTC hướng dẫn về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VỀ CƯỠNG CHẾ THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH THUẾ
 • Mục 1. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Các trường hợp bị cưỡng chế
 • Điều 3. Các biện pháp cưỡng chế
 • Điều 4. Thẩm quyền ban hành quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế (sau đây gọi chung ...
 • Điều 5. Nguyên tắc áp dụng biện pháp cưỡng chế
 • Điều 6. Gửi quyết định cưỡng chế đến tổ chức, cá nhân bị cưỡng chế và tổ chức, cá nhân có liên quan
 • Điều 7. Trách nhiệm thi hành và đảm bảo trật tự, an toàn trong quá trình thi hành quyết định cưỡng chế
 • Điều 8. Bảo đảm thi hành quyết định cưỡng chế
 • Điều 9. Thời hiệu thi hành quyết định cưỡng chế
 • Điều 10. Chi phí cưỡng chế
 • Mục 2 CÁC BIỆN PHÁP CƯỠNG CHẾ VÀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CƯỠNG CHẾ THI HÀNH
 • Điều 11. Cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản của đối tượng bị cưỡng chế tại kho bạc nhà ...
 • Điều 12. Cưỡng chế bằng biện pháp khấu trừ một phần tiền lương hoặc thu nhập
 • Điều 13. Cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng
 • Điều 14. Cưỡng chế bằng biện pháp kê biên tài sản, bán đấu giá tài sản kê biên theo quy định của pháp ...
 • Điều 15. Cưỡng chế bằng biện pháp thu tiền, tài sản của đối tượng bị cưỡng chế do tổ chức, cá nhân khác ...
 • Điều 16. Cưỡng chế bằng biện pháp thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký ...
 • Điều 17. Trường hợp người nộp thuế còn nợ tiền thuế có hành vi bỏ trốn, tẩu tán tài sản thì người có ...
 • Mục 3. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 18. Hiệu lực thi hành
 • Điều 19. Hướng dẫn, tổ chức thi hành
 • Điều 20. Trách nhiệm thi hành
 • PHỤ LỤC DANH MỤC MỘT SỐ MẪU BIÊN BẢN VÀ QUYẾT ĐỊNH SỬ DỤNG TRONG CƯỠNG CHẾ THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH HÀNH ...
 • Mẫu số: 01/CC QUYẾT ĐỊNH Về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế bằng biện pháp..... (THỦ ...
 • Mẫu số: 02/CC BIÊN BẢN Cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế
 • Mẫu số: 03/CC BIÊN BẢN Niêm phong/mở niêm phong tài sản bị kê biên
 • Mẫu số: 04/CC BIÊN BẢN Bàn giao hồ sơ, tài sản bị kê biên
 • Mẫu số: 05/CC BIÊN BẢN LÀM VIỆC
 • Mẫu số: 06/CC BIÊN BẢN CHỨNG NHẬN
 • Mẫu số: 07/CC QUYẾT ĐỊNH Về việc áp dụng cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị ...
 • Mẫu số: 08/CC THÔNG BÁO Về việc hóa đơn không còn giá trị sử dụng
 • Mẫu số: 09/CC THÔNG BÁO Về việc hóa đơn tiếp tục có giá trị sử dụng
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 215/2013/TT-BTC để xử lý: