Thông tư 215: Phân định thẩm quyền cưỡng chế thi hành QĐHC thuế

Đây là nội dung đáng chú ý được quy định tại Thông tư 215/2013/TT-BTC hướng dẫn Chương II Nghị định 129/2013/NĐ-CP về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế.

Theo đó, thẩm quyền cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế được phân định cụ thể tại Thông tư 215/2013/TT-BTC như sau:

Thẩm quyền cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế, thong tu 215/2013/TT-BTC

  • Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Cục trưởng Cục Thuế có thẩm quyền ban hành quyết định cưỡng chế đối với: quyết định hành chính thuế do mình ban hành; quyết định hành chính thuế do cấp dưới ban hành nhưng không đủ thẩm quyền cưỡng chế hoặc cấp dưới có thẩm quyền ban hành quyết định cưỡng chế nhưng không đủ điều kiện về lực lượng, phương tiện để tổ chức thi hành quyết định cưỡng chế và có văn bản đề nghị cấp trên ban hành quyết định cưỡng chế.

  • Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành quyết định cưỡng chế đối với đối tượng bị cưỡng chế có nhiều trụ sở đóng tại nhiều địa phương do nhiều Cục Thuế quản lý.

  • Cục trưởng Cục Thuế ban hành quyết định cưỡng chế trong trường hợp đối tượng bị cưỡng chế có nhiều trụ sở đóng tại nhiều địa bàn do nhiều Chi cục Thuế trong cùng địa phương (cùng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương) quản lý.

Lưu ý: Người có thẩm quyền ban hành quyết định cưỡng chế nêu trên có thể giao quyền cho cấp phó xem xét ban hành quyết định cưỡng chế. Việc giao quyền chỉ được thực hiện khi cấp trưởng vắng mặt và phải thể hiện bằng văn bản, trong đó xác định rõ phạm vi, nội dung, thời hạn giao quyền. Cấp phó được giao quyền phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình trước cấp trưởng và trước pháp luật. Người được giao quyền không được giao quyền tiếp cho bất kỳ cá nhân nào khác.

Chi tiết xem tại Thông tư 215/2013/TT-BTC có hiệu lực từ 21/02/2014.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

77

Văn bản liên quan