Thông tư 76: Hội đồng giám sát xổ số hoạt động theo cơ chế nào?

Ngày 04/6/2013, Thông tư 76/2013/TT-BTC đã được Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn về việc thành lập, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ chế hoạt động của Hội đồng giám sát xổ số.

Theo đó, cơ chế hoạt động của Hội đồng giám sát xổ số của Công ty Xổ số kiến thiết do Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương làm chủ sở hữu được quy định chi tiết tại Điều 4 Thông tư 76/2013/TT-BTC, cụ thể như sau:  

co che hoat dong hoi dong giam sat xo so, Thong tu 76/2013/TT-BTC

Hình minh họa (nguồn internet)

  • Hội đồng giám sát xổ số thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều 8, Điều 9, Điều 10 và Điều 11 Thông tư này.

  • Việc giám sát, kiểm tra của Hội đồng giám sát xổ số được căn cứ vào các quy định của pháp luật về kinh doanh xổ số (Nghị định của Chính phủ, các Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính), Quy chế hoạt động của Hội đồng giám sát xổ số và các quy chế, quy trình nghiệp vụ của Công ty Xổ số kiến thiết.

  • Hội đồng giám sát xổ số làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, biểu quyết theo đa số, cụ thể như sau:

    • Các cuộc họp, việc giám sát, kiểm tra của Hội đồng giám sát xổ số phải có đủ thành phần. Trường hợp vì nguyên nhân khách quan, các thành viên Hội đồng giám sát xổ số không thể tham dự đầy đủ được thì tối thiểu phải có Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch Hội đồng giám sát xổ số, thư ký Hội đồng giám sát xổ số và ba (03) ủy viên Hội đồng giám sát xổ số tham dự;

    • Nội dung các cuộc họp, hoạt động giám sát, kiểm tra của Hội đồng giám sát xổ số phải được ghi chép thành biên bản. Những vấn đề còn có ý kiến khác nhau, được quyết định hoặc thông qua khi có trên 50% số thành viên có mặt của Hội đồng giám sát xổ số nhất trí. Trường hợp số thành viên ủng hộ và không ủng hộ ngang nhau, quyết định được thực hiện theo phương án có sự nhất trí của Chủ tịch Hội đồng giám sát xổ số (hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng giám sát xổ số được ủy quyền nếu Chủ tịch Hội đồng giám sát xổ số vắng mặt). Trong những trường hợp cần thiết, Chủ tịch Hội đồng giám sát xổ số báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định.

  • Hội đồng giám sát xổ số hoạt động theo cơ chế kiêm nhiệm, trừ đại diện Lãnh đạo của Công ty Xổ số kiến thiết.

Xem thêm quy định khác tại Thông tư 76/2013/TT-BTC có hiệu lực từ 01/10/2013.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

219

Văn bản liên quan