Thu hồi xác nhận kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp

Đây là nội dung đáng chú ý tại Thông tư 10/2018/TT-BCT hướng dẫn Nghị định 40/2018/NĐ-CP quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp được ban hành ngày 24/5/2018.

Theo đó, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng thu hồi xác nhận kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp trong trường hợp sau:

  • Phát hiện hồ sơ đăng ký kiểm tra của người được cấp xác nhận có thông tin gian dối;
  • Doanh nghiệp bán hàng đa cấp chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp;
  • Người được cấp xác nhận kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp chấm dứt hợp đồng lao động hoặc đào tạo với doanh nghiệp bán hàng đa cấp. Doanh nghiệp bán hàng đa cấp có trách nhiệm thông báo cho Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng đào tạo với người được cấp xác nhận kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp.

Trình tự, thủ tục thu hồi xác nhận kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp:

  • Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi xảy ra các trường hợp nêu trên, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng ban hành và gửi quyết định thu hồi Xác nhận kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp tới doanh nghiệp. Xác nhận kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp chấm dứt hiệu lực kể từ ngày Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng ban hành quyết định thu hồi;
  • Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng có trách nhiệm công bố trên trang thông tin điện tử của Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng và Bộ Công Thương việc thu hồi xác nhận kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp của từng doanh nghiệp bán hàng đa cấp.

Đây là nội dung được quy định tại Điều 8 Thông tư 10/2018/TT-BCT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/7/2018. 

Gởi câu hỏi

258

Văn bản liên quan