Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành

Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành
Lê Hải

Luật du lịch 2017 quy định kinh doanh du lịch phải đủ điều kiện kinh doanh, phải có giấy phép kinh doanh đồng thời phải duy trì điều kiện kinh doanh trong quá trình hoạt động.

 

Theo đó, điều kiện, hồ sơ, trình tự thủ tục để được cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành (KDDVLH) bao gồm:

 

Kinh doanh dịch vụ
lữ h
ành nội địa

Kinh doanh dịch vụ
lữ h
ành quốc tế

Điều kiện

- Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật về DN;

-Ký quỹ KDDVLH nội địa tại ngân hàng;

- Người phụ trách KDDVLH phải tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành về lữ hành; trường hợp tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch nội địa.

- Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật về DN;

- Ký quỹ KDDVLH quốc tế tại ngân hàng;

- Người phụ trách KDDVLH phải tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành về lữ hành; trường hợp tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch quốc tế.

Hồ sơ

- Đơn đề nghị cấp giấy phép KDDVLH (Mẫu 04, Phụ lục II Thông tư 06/2017/TT- BVHTTDL);

- Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (ĐKDN);

- Giấy chứng nhận ký quỹ KDDVLH;

- Bản sao có chứng thực quyết định bổ nhiệm hoặc HĐLĐ giữa doanh nghiệp KDDVLH với người phụ trách KDDVLH;

- Bản sao có chứng thực văn bằng, chứng chỉ của người phụ trách KDDVLH.

- Đơn đề nghị cấp giấy phép KDDVLH (Mẫu 04, Phụ lục II Thông tư 06/2017/TT- BVHTTDL);

- Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận ĐKDN hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

- Giấy chứng nhận ký quỹ KDDVLH;

- Bản sao có chứng thực quyết định bổ nhiệm hoặc HĐLĐ giữa doanh nghiệp KDDVLH với người phụ trách KDDVLH;

- Bản sao có chứng thực văn bằng, chứng chỉ của người phụ trách KDDVLH;

Trình tự,
thủ tục

- Nộp 01 bộ hồ sơ đến cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh nơi doanh nghiệp có trụ sở;

- Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh thẩm định và cấp Giấy phép KDDVLH nội địa cho DN; trường hợp từ chối, phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

- Nộp 01 bộ hồ sơ đến Tổng cục Du lịch;

- Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Tổng cục Du lịch thẩm định, cấp Giấy phép KDDVLH quốc tế cho DN và thông báo cho cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh nơi DN có trụ sở; trường hợp từ chối, phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Phí

3.000.000 đồng/giấy phép

3.000.000 đồng/giấy phép

 

Phạm vi kinh doanh dịch vụ lữ hành:

  • Kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa phục vụ khách du lịch nội địa;
  • Kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế phục vụ khách du lịch quốc tế đến Việt Nam và khách du lịch ra nước ngoài;
  • Doanh nghiệp KDDVLH quốc tế được KDDVLH quốc tế và dịch vụ lữ hành nội địa. 

Trừ DN có vốn đầu tư nước ngoài chỉ được KDDVLH quốc tế phục vụ khách du lịch quốc tế đến Việt Nam, trừ trường hợp ĐƯQT mà nước CHXHCNVN là thành viên có quy định khác.

 

Gởi câu hỏi

261

Văn bản liên quan