Thủ tục công nhận, thôi công nhận CC thanh tra chuyên ngành KHCN

Đây là nội dung đáng chú ý tại Thông tư 24/2015/TT-BKHCNcủa Bộ Khoa học - Công nghệ quy định về thanh tra viên, công chức thanh tra chuyên ngành và cộng tác viên thanh tra ngành khoa học và cộng nghệ, ban hành ngày 16/11/2015.

Thủ tục công nhận, thôi công nhận CC thanh tra chuyên ngành KHCN , Thông tư 24/2015/TT-BKHCN  

Thủ tục công nhận, thôi công nhận CC thanh tra chuyên ngành KHCN - Ảnh minh họa

Theo đó, tại Điều 7 Thông tư 24/2015/TT-BKHCN quy định Tổng cục trưởng, Cục trưởng có thẩm quyền công nhận, thôi công nhận công chức thanh tra chuyên ngành. Vụ Pháp chế - Thanh tra của Tổng cục, Thanh tra Cục (sau đây gọi chung là bộ phận tham mưu công tác thanh tra chuyên ngành) tiến hành rà soát, lựa chọn công chức đủ tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 6 Thông tư này lập hồ sơ để trình Tổng cục trưởng, Cục trưởng xem xét, lựa chọn và quyết định công nhận công chức thanh tra chuyên ngành.

Trường hợp công chức thanh tra chuyên ngành thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điểm a Khoản 4 Điều này, bộ phận tham mưu công tác thanh tra chuyên ngành trình Tổng cục trưởng, Cục trưởng quyết định thôi công nhận công chức thanh tra chuyên ngành.

Về hồ sơ đề nghị công nhận công chức thanh tra chuyên ngành gồm:

 • Văn bản đề nghị công nhận công chức thanh tra chuyên ngành của bộ phận tham mưu công tác thanh tra chuyên ngành;

 • Sơ yếu lý lịch theo mẫu 2C-BNV/2008 ban hành kèm theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV ngày 06/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành mẫu biểu hồ sơ quản lý cán bộ, công chức có xác nhận của thủ trưởng cơ quan trực tiếp quản lý, sử dụng công chức;

 • Bản sao văn bằng, chứng chỉ chuyên môn phù hợp tiêu chuẩn công chức thanh tra chuyên ngành theo quy định của Thông tư này.

Về quyết định công nhận công chức thanh tra chuyên ngành phải có các nội dung cơ bản sau đây:

 • Căn cứ ban hành quyết định;

 • Thông tin về công chức được đề nghị công nhận, gồm: Họ và tên, ngạch công chức, chức vụ đang giữ, lĩnh vực được giao thanh tra, làm chuyên trách hoặc kiêm nhiệm.

Lưu ý: Thôi công nhận công chức thanh tra chuyên ngành trong các trường hợp sau:

 • Công chức được điều động, luân chuyển sang cơ quan, tổ chức, đơn vị khác không phải là cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành khoa học và công nghệ;

 • Có đơn tự nguyện xin thôi làm công chức thanh tra chuyên ngành;

 • Không hoàn thành nhiệm vụ công tác thanh tra chuyên ngành trong 02 năm liên tiếp;

 • Vi phạm kỷ luật công vụ và bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo trở lên;

 • Vì lý do khác theo quy định của pháp luật.

Quyết định thôi công nhận công chức thanh tra chuyên ngành phải có các thông tin cơ bản sau:

 • Căn cứ ban hành quyết định;

 • Thông tin về công chức được đề nghị thôi công nhận, gồm: Họ và tên, ngạch công chức, chức vụ đang giữ, lĩnh vực được giao thanh tra chuyên ngành, làm chuyên trách hoặc kiêm nhiệm;

 • Thời điểm tính thôi công nhận công chức thanh tra chuyên ngành.

Đồng thời, Quyết định công nhận hoặc thôi công nhận công chức thanh tra chuyên ngành thực hiện theo mẫu biểu BM 03 và BM 04 của Thông tư 24/2015/TT-BKHCN và gửi Thanh tra Bộ 01 bản.

Chi tiết quy định xem tại Thông tư 24/2015/TT-BKHCN, có hiệu lực từ 15/01/2016.   

Lê Vy

Gởi câu hỏi

49

Văn bản liên quan