Thủ tục đăng cai tổ chức giải thể thao thành tích cao

Thủ tục đăng cai tổ chức giải thể thao thành tích cao
Phú Thịnh

Tổ chức đề nghị đăng cai tổ chức giải thể thao thành tích cao nộp trực tiếp, qua dịch vụ bưu chính hoặc mạng điện tử một bộ hồ sơ đăng cai tổ chức giải đến cơ quan có thẩm quyền quyết định tổ chức giải thể thao thành tích cao.

 

Theo quy định tại Điều 40 Luật thể dục, thể thao 2006 và Điều 18 Luật thể dục, thể thao sửa đổi 2018, hồ sơ đăng cai tổ chức giải thể thao thành tích cao bao gồm:

  • Đơn đề nghị đăng cai tổ chức giải thể thao, trong đó nêu rõ tên giải thi đấu, mục đích tổ chức, dự kiến thời gian, địa điểm, số lượng vận động viên tham gia, cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật, nguồn tài chính và các biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn khi tổ chức giải;
  • Điều lệ giải thể thao;
  • Chương trình thi đấu.

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, người có thẩm quyền quyết định tổ chức giải thể thao quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 37 của Luật thể dục, thể thao 2006 quyết định tổ chức giải thể thao; trường hợp từ chối, phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, người có thẩm quyền quyết định tổ chức giải thể thao quy định tại các khoản 3, 4, 5, 6 và 7 Điều 37 của Luật thể dục, thể thao 2006 quyết định tổ chức giải thể thao; trường hợp từ chối, phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Xem thêm tại: Luật thể dục, thể thao 2006 chính thức có hiệu lực ngày 01/7/2007 và Luật thể dục, thể thao sửa đổi 2018 có hiệu lực ngày 01/01/2019.

Gởi câu hỏi

362

Văn bản liên quan