Tiêu chí đối với chuyên gia đánh giá đề tài ứng dụng KHCN

Ngày 30/6/2016, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 15/2016/TT-BKHCN quy định quản lý đề tài nghiên cứu ứng dụng do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ.

Theo đó, chuyên gia đánh giá đề tài là các nhà khoa học, nhà quản lý được Quỹ mời tư vấn và phải đáp ứng các tiêu chí sau đây:

  • Chuyên gia đánh giá là nhà khoa học phải có kiến thức và kinh nghiệm phù hợp với lĩnh vực nghiên cứu của đề tài: có kết quả nghiên cứu được công bố trên tạp chí quốc tế có uy tín hoặc sách chuyên khảo trong thời gian 05 năm gần nhất; hoặc là tác giả sáng chế, giải pháp hữu ích, giống cây trồng được cấp văn bằng bảo hộ trong thời gian 05 năm gần nhất hoặc có kết quả nghiên cứu được ứng dụng và kết quả nghiên cứu đó được công bố trong thời gian 10 năm gần nhất. Trường hợp đặc biệt do Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ quyết định.

  • Có điều kiện tham gia công việc tư vấn với trách nhiệm cao, trung thực, khách quan.

Lưu ý: Chuyên gia đánh giá không tham gia đánh giá đề tài do mình đăng ký làm chủ nhiệm hoặc tham gia thực hiện, đề tài do tổ chức nơi mình công tác đăng ký chủ trì, đề tài mà chuyên gia có quyền và lợi ích liên quan hoặc có lý do khác ảnh hưởng đến tính khách quan của việc đánh giá.

Xem các quy định liên quan tại Thông tư 15/2016/TT-BKHCN có hiệu lực từ ngày 01/01/2017.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

180

Văn bản liên quan