Tiêu chuẩn của tuyên truyền viên giáo dục quốc phòng an ninh

Tiêu chuẩn của tuyên truyền viên giáo dục quốc phòng an ninh
Lê Hải

Tuyên truyền viên giáo dục quốc phòng và an ninh là người thực hiện nhiệm vụ phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ, nhân dân ở cơ sở.

 

Theo đó, để trở thành Tuyên truyền viên giáo dục quốc phòng và an ninh phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

  • Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền viên;
  • Có lập trường chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có uy tín trong nhân dân;
  • Có kiến thức, hiểu biết về quốc phòng và an ninh.
  • Được bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh và được cấp có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận.
  • Đối với Tuyên truyền viên vùng đồng bào dân tộc thiểu số, ngoài tiêu chuẩn trên phải thông thạo ngôn ngữ của đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương.

Tuyên truyền viên giáo dục quốc phòng và an ninh được lựa chọn từ các nguồn sau:

  • Cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; trưởng thôn, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc, tổ dân phố (sau đây gọi là thôn); trưởng các đoàn thể ở thôn, thôn đội trưởng, trung đội trưởng dân quân tự vệ.
  • Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam sinh hoạt tại nơi cư trú.
  • Cá nhân tiêu biểu, người có uy tín trong cộng đồng dân cư.
  • Hội viên Hội Cựu chiến binh Việt Nam, nhân chứng lịch sử.

Căn cứ tiêu chuẩn do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định, Chủ tịch UBND cấp xã xem xét, quyết định công nhận tuyên truyền viên giáo dục quốc phòng và an ninh.

Gởi câu hỏi

395

Văn bản liên quan