Tiêu chuẩn tuyển chọn quân dân chuyên nghiệp, công chức, viên chức Quốc phòng

Bộ Quốc phòng đã ban hành Thông tư 241/2017/TT-BQP quy định cụ thể về tiêu chuẩn tuyển chọn quân dân chuyên nghiệp, công chức, viên chức Quốc phòng.

Theo đó, Thông tư 241 quy định người có đủ các tiêu chuẩn sau đây được tuyển chọn quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng:

Phẩm chất chính trị, đạo đức theo quy định pháp luật và các quy định sau:

  • Có bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và Nhân dân.
  • Có năng lực, trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ được giao, sẵn sàng chiến đấu hy sinh bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, an ninh quốc gia.
  • Ý thức tổ chức kỷ luật nghiêm, ý thức cảnh giác cách mạng cao, giữ gìn và bảo vệ bí mật quân sự, bí mật nhà nước.

Về sức khỏe:

Về trình độ đào tạo: Tốt nghiệp đào tạo từ sơ cấp trở lên.

Lưu ý, không tuyển chọn quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng đối với người thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 5 Thông tư liên tịch 50/2016/TTLT-BQP-BCA; Điều 11 Thông tư 263/2013/TT-BQP

Xem chi tiết Thông tư 241/2017/TT-BQP có hiệu lực từ ngày 15/11/2017.

-Thảo Uyên-

Gởi câu hỏi

189

Văn bản liên quan