Tổ chức, cá nhân thực hiện đăng ký giá có những quyền hạn gì?

Nội dung này được quy định chi tiết tại Thông tư 56/2014/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định 177/2013/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá.

Cụ thể, quyền hạn và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân khi thực hiện đăng ký giá được Thông tư 56/2014/TT-BTC quy định chi tiết như sau:

  • Có quyền mua, bán hàng hóa, dịch vụ theo giá đã đăng ký nếu sau 05 ngày làm việc kể từ ngày thực hiện đăng ký giá theo quy định mà không nhận được văn bản của cơ quan tiếp nhận Biểu mẫu yêu cầu tổ chức, cá nhân không được thực hiện mức giá đăng ký hoặc phải giải trình về các nội dung của Biểu mẫu đăng ký giá;

  • Có trách nhiệm thực hiện đăng ký giá; chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của mức giá đăng ký; thực hiện giải trình (nếu có) theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

  • Không được áp dụng mức giá đăng ký trong mua, bán hàng hóa, dịch vụ trong thời hạn ít nhất 05 ngày làm việc kể ngày thực hiện đăng ký giá theo quy định hoặc trong thời gian giải trình theo yêu cầu của cơ quan tiếp nhận Biểu mẫu;

  • Có trách nhiệm thực hiện công khai thông tin về mức giá đã đăng ký; công khai, niêm yết trong toàn hệ thống phân phối (nếu có); thực hiện đúng giá niêm yết; chấp hành các biện pháp bình ổn giá của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

  • ....

Xem chi tiết quy định tại Thông tư 56/2014/TT-BTC có hiệu lực từ 14/6/2014.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

74

Văn bản liên quan