Tổ chức thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức theo quy định mới từ năm 2019

Đây là một trong những nội dung đáng chú ý tại Thông tư 03/2019/TT-BNV sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức được ban hành ngày 14/5/2019.

Ảnh minh họa

Cụ thể, theo Khoản 2 Điều 2 Thông tư 03/2019/TT-BNV sửa đổi, bổ sung Điều 8 Thông tư 12/2012/TT-BNV, căn cứ vào tính chất, đặc điểm của hoạt động nghề nghiệp và điều kiện cụ thể của đơn vị, ngành, lĩnh vực hoạt động sự nghiệp, các cơ quan, đơn vị được phân công, phân cấp tổ chức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức quy định tại Điều 30 Nghị định 29/2012/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 14 Điều 2 Nghị định 161/2018/NĐ-CP quyết định hình thức thi hoặc hình thức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức thuộc thẩm quyền quản lý.

Theo đó, việc thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức được căn cứ vào các nội dung sau:

- Danh mục, số lượng vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Số lượng viên chức ứng với chức danh nghề nghiệp còn thiếu theo yêu cầu của vị trí việc làm. (Đây là căn cứ mới được bổ sung tại Thông tư 03/2019/TT-BNV);

- Đơn vị sự nghiệp có nhu cầu thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

- Tiêu chuẩn, điều kiện của chức danh nghề nghiệp đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng.

Xem thêm các nội dung tại: Thông tư 03/2019/TT-BNV có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2019.

Nguyễn Trinh 

Gởi câu hỏi

5,383

Văn bản liên quan