Tổ chức thực hiện sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Ngày 05/10/2018 Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 08/2018/TT-BXD quy định cụ thể về việc tổ chức thực hiện sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.

Theo đó, Thông tư 08 quy định việc tổ chức thực hiện sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng được thực hiện như sau:

  • Trường hợp cá nhân đề nghị cấp mới, cấp lại đối với chứng chỉ hành nghề đã hết hạn sử dụng, điều chỉnh, bổ sung lĩnh vực, nâng hạng chứng chỉ hành nghề thì đề sát hạch bao gồm 05 câu hỏi về kiến thức pháp luật và 20 câu hỏi về kinh nghiệm nghề nghiệp (kiến thức chuyên môn) có liên quan đến lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề. Thời gian sát hạch tối đa là 30 phút. Số điểm tối đa cho mỗi đề sát hạch là 100 điểm, trong đó điểm tối đa cho phần kinhnghiệm nghề nghiệp là 80 điểm, điểm tối đa cho phần kiến thức pháp luật là 20 điểm. Cá nhân có kết quả sát hạch phần kiến thức pháp luật tối thiểu 16 điểm và tông điểm từ 80 điểm trở lên thì đạt yêu cầu để xem xét cấp chứng chỉ hành nghề.

  • Trường hợp cá nhân được miễn sát hạch về kiến thức chuyên môn thì đề sát hạch bao gôm 10 câu về kiến thức pháp luật. Thời gian sát hạch tối đa là 12 phút. Số điểm tối đa cho mỗi đề sát hạch là 40 điểm. Cá nhân có kết quả sát hạch từ 32 điểm trở lên thì đạt yêu cầu để xem xét cấp chứng chỉ hành nghề.

  • Cá nhân đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề trong trườnghợp chứng chỉ hành nghề còn hiệu lực nhưng bị mất hoặc hư hỏngthì không yêu câu sát hạch.

  • Lưu ý, đối với cá nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng nhưng chưa có kết quả sát hạch thì thời hạn xét cấp chứng chỉ hành nghề theo quy định pháp luật.

  • Cơ quan có thấm quyền cấp chứng chỉ hành nghề thông báo thời gian, địa điểm và danh sách cá nhân đủ/không đủ điều kiện sát hạch trước thời gian tổ chức sát hạch ít nhất 03 ngày.

Xem chi tiết Thông tư 08/2018/TT-BXD có hiệu lực từ ngày 20/11/2018.

-Thảo Uyên-

Gởi câu hỏi

488

Văn bản liên quan