Tổng hợp nội dung trong quy định nội bộ của công ty tài chính

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 43/2016/TT-NHNN quy định cho vay tiêu dùng của công ty tài chính.

Theo đó, quy định nội bộ về cho vay tiêu dùng được thực hiện thống nhất trong toàn hệ thống và phải có các nội dung cụ thể sau đây:

  • Điều kiện cho vay; các nhu cầu vốn không được cho vay; phương thức cho vay; lãi suất cho vay và phương pháp tính lãi tiền vay ...;

  • Quy trình thẩm định, phê duyệt và quyết định cho vay ...;

  • Quy trình kiểm tra, giám sát quá trình vay vốn, sử dụng vốn vay và trả nợ của khách hàng ...;

  • Việc áp dụng biện pháp bảo đảm tiền vay, thẩm định tài sản bảo đảm tiền vay, việc quản lý, giám sát, theo dõi tài sản bảo đảm tiền vay phù hợp với biện pháp bảo đảm tiền vay, đặc điểm của tài sản bảo đảm tiền vay và khách hàng;

  • Biện pháp đôn đốc, thu hồi nợ phù hợp với đặc thù của khách hàng và quy định của pháp luật, trong đó thời gian nhắc nợ do các bên thỏa thuận nhưng phải trong khoảng thời gian từ 7 giờ đến 21 giờ và không bao gồm biện pháp đe dọa đối với khách hàng;

  • Chấm dứt cho vay, xử lý nợ; miễn, giảm lãi tiền vay, phí;

  • ...

Xem toàn văn quy định tại Thông tư 43/2016/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 15/3/2017.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

321

Văn bản liên quan