Tổng hợp toàn bộ hợp đồng mẫu trong kinh doanh bất động sản

Nghị định 76/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản được Chính phủ ban hành ngày 01/11/2015.

 Tổng hợp toàn bộ hợp đồng mẫu trong kinh doanh bất động sản 

Theo đó, ban hành kèm theo Nghị định 76/2015/NĐ-CP là 05 loại hợp đồng mẫu trong kinh doanh bất động sản và các văn bản chuyển nhượng, đơn đề nghị,.., cụ thể gồm:

TT

Nội dung

Mẫu số 01

Hợp đồng mua bán nhà, công trình xây dựng có sẵn (hoặc hình thành trong tương lai)

Mẫu số 02

Hợp đồng cho thuê nhà, công trình xây dựng có sẵn (hoặc hình thành trong tương lai)

Mẫu số 03

Hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng có sẵn (hoặc hình thành trong tương lai)

Mẫu số 04a

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Mẫu số 04b

Hợp đồng cho thuê (cho thuê lại) quyền sử dụng đất

Mẫu số 05

Hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ dự án (hoặc một phần dự án)

Mẫu số 06

Văn bản chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng có sẵn

Mẫu số 07

Văn bản chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai

Mẫu số 08a

Đơn đề nghị cho phép chuyển nhượng toàn bộ dự án

Mẫu số 08b

Đơn đề nghị cho phép chuyển nhượng một phần dự án

Mẫu số 09a

Báo cáo quá trình thực hiện dự án

Mẫu số 09b

Báo cáo quá trình thực hiện dự án và một phần dự án chuyển nhượng

Mẫu số 10a

Đơn đề nghị được nhận chuyển nhượng toàn bộ dự án

Mẫu số 10b

Đơn đề nghị được nhận chuyển nhượng một phần dự án

Mẫu số 11

Quyết định về chấp thuận chuyển nhượng dự án (hoặc một phần dự án)

 

Trong đó, các loại hợp đồng mẫu trong kinh doanh bất động sản được ban hành kèm theo Nghị định này là để các bên tham khảo trong quá trình thương thảo, ký kết hợp đồng. Các bên có thể thỏa thuận để sửa đổi, bổ sung các điều, khoản trong hợp đồng mẫu nhưng hợp đồng do các bên ký kết phải bảo đảm có đầy đủ các nội dung chính đã được quy định tại Điều 18, Điều 47 và Điều 53 Luật Kinh doanh bất động sản. Nội dung cụ thể trong hợp đồng do các bên thỏa thuận nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

Xem toàn văn quy định tại Nghị định 76/2015/NĐ-CP có hiệu lực từ 01/11/2015.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

476

Văn bản liên quan