Trách nhiệm của thương nhân pha chế khí theo quy định hiện hành

Nội dung này được quy định chi tiết tại Thông tư 11/2016/TT-BKHCN hướng dẫn đăng ký cơ sở pha chế khí.

Theo như Thông tư 11/2016/TT-BKHCN, để đảm bảo an toàn, thương nhân pha chế khí phải thực hiện các trách nhiệm sau đây:

 • Tuân thủ và thực hiện các quy định tại Thông tư 11/2016/TT-BKHCN.

 • Chỉ được đưa vào lưu thông trên thị trường các loại khí đáp ứng các yêu cầu về chất lượng theo quy định tại Thông tư này.

 • Chịu sự thanh tra, kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền trong hoạt động pha chế khí.

 • Định kỳ vào tháng 12 hàng năm hoặc đột xuất khi có yêu cầu, báo cáo tình hình pha chế khí về Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, bao gồm các nội dung:

  • Sản phẩm khí pha chế;

  • Số lượng khí pha chế;

  • Tình hình tiêu thụ;

  • Những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị.

 • Lưu giữ các thành phần hồ sơ đăng ký cơ sở pha chế khí theo quy định tại Thông tư 11/2016/TT-BKHCN.

Xem các quy định liên quan tại Thông tư 11/2016/TT-BKHCN có hiệu lưc từ ngày 01/01/2017.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

106

Văn bản liên quan