Trách nhiệm giải quyết và khắc phục sự cố an toàn thông tin

Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định 64/2007/NĐ-CP về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước.

giải quyết và khắc phục sự cố an toàn thông tin, Nghị định 64/2007/NĐ-CP

Trách nhiệm giải quyết và khắc phục sự cố an toàn thông tin (Ảnh minh họa)

Theo đó, tại Điều 42 Nghị định 64/2007/NĐ-CP quy định cụ thể về trách nhiệm giải quyết và khắc phục sự cố an toàn thông tin của cơ quan Nhà nước như sau:

1. Trách nhiệm của cơ quan nhà nước có hạ tầng kỹ thuật bị sự cố:

  • Áp dụng mọi biện pháp để khắc phục và hạn chế thiệt hại do sự cố xảy ra, lập biên bảo báo cáo cho cơ quan cấp trên quản lý trực tiếp;

  • Trường hợp có sự cố nghiêm trọng vượt quá khả năng khắc phục của đơn vị, phải báo cáo ngay cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 43 Nghị định này;

  • Tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan chức năng tham gia khắc phục sự cố và thực hiện theo đúng hướng dẫn;

  • Cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời những thông tin cần thiết cho cơ quan cấp trên quản lý trực tiếp;

  • Báo cáo bằng văn bản về sự cố cho cơ quan cấp trên quản lý trực tiếp và cơ quan quản lý nhà nước.

2. Trách nhiệm của cơ quan cấp trên quản lý trực tiếp:

  • Tùy theo mức độ của sự cố, hướng dẫn hoặc cử cán bộ có thẩm quyền đến cơ sở để hướng dẫn, giúp đỡ khắc phục sự cố.

  • Huy động các phương tiện cần thiết để khắc phục sự cố.

3. Trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước:

  • Tùy theo mức độ sự cố, cơ quan quản lý nhà nước hướng dẫn hoặc điều phối lực lượng ứng cứu để tham gia khắc phục sự cố;

  • Phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ để điều tra khắc phục sự cố;

  • Thực hiện cam kết trong Điều ước quốc tế có liên quan đến sự cố mà Việt Nam là thành viên.

Chi tiết  xem tại Nghị định 64/2007/NĐ-CP có hiệu lực ngày 18/5/2007.

Ty Na

Gởi câu hỏi

15

Văn bản liên quan