Trình tự, thủ tục thu hồi nhà ở công vụ trong Thông tư 09

Thông tư 09/2015/TT-BXD hướng dẫn quản lý sử dụng nhà ở công vụ được Bộ Xây dựng ban hành ngày 29/12/2015 đã đưa ra các quy định về trình tự, thủ tục thu hồi nhà ở công vụ.

Theo đó quy định tại Thông tư 09/2015/TT-BXD, khi phải thu hồi nhà ở công vụ, cơ quan quản lý nhà ở công vụ thông báo cho người thuê nhà và chỉ đạo đơn vị quản lý vận hành nhà ở công vụ rà soát lại hiện trạng nhà ở công vụ đã được bố trí cho thuê để tiến hành ký biên bản bàn giao nhà ở công vụ gồm 03 bên: Bên thuê nhà ở công vụ, đơn vị quản lý vận hành nhà ở công vụ, cơ quan quản lý nhà ở công vụ. Biên bản trả lại nhà ở công vụ phải có nội dung như sau:

  • Căn cứ pháp lý;

  • Địa chỉ nhà ở công vụ và tên người đang thuê nhà ở công vụ;

  • Các bên tham gia bàn giao và nội dung bàn giao, tiếp nhận nhà ở công vụ;

  • Phụ lục về hiện trạng nhà ở công vụ và các trang thiết bị kèm theo tại thời điểm lập Biên bản trả lại nhà;

  • Ký xác nhận về việc bàn giao, tiếp nhận nhà ở công vụ.

Sau khi nhận được Biên bản về việc trả lại nhà ở công vụ, trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày ký biên bản, đơn vị quản lý vận hành và người thuê nhà tiến hành việc quyết toán, thanh lý hợp đồng và người thuê bàn giao lại nhà ở công vụ cho đơn vị quản lý vận hành.

Xem chi tiết tại Thông tư 09/2015/TT-BXD có hiệu lực ngày 16/02/2016.

- Khánh Chi -

Gởi câu hỏi

73

Văn bản liên quan