Từ 25/7/2019, lương công nhân công an cao nhất hơn 9,9 triệu đồng/tháng

Ngày 06/6/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định 49/2019/NĐ-CP hướng quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Công an nhân dân 2018.

Ảnh minh họa

Một trong những nội dung đáng chú ý tại Nghị định này là quy định về chế độ tiền lương đối với công nhân công an (người được tuyển dụng vào làm việc trong Công an nhân dân mà không thuộc diện được phong cấp bậc hàm sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ). Theo đó, lương của công nhân công an được chia thành 3 ngạch là A, B, C tương ứng với từng hệ số lương cụ thể theo bậc từ 1 - 10. Cụ thể:

- Ngạch A chia thành 2 nhóm:

   + Nhóm 1: có hệ số lương từ 3,50 - 6,65. Công nhân công an ở nhóm này là những người được sắp xếp, bố trí theo vị trí công việc yêu cầu trình độ Đại học và trình độ kỹ năng nghề tương ứng.

   + Nhóm 2: có hệ số lương từ 3,20 - 6,35. Công nhân công an ở nhóm này là những người được sắp xếp, bố trí theo vị trí công việc yêu cầu trình độ Cao đẳng và trình độ kỹ năng nghề tương ứng.

- Ngạch B: có hệ số lương từ 2,90 - 5,60. Công nhân công an ở ngạch này là những người được sắp xếp, bố trí theo vị trí công việc yêu cầu trình độ trung cấp và trình độ kỹ năng nghề tương ứng.

- Ngạch C: có hệ số lương từ 2,70 - 4,95. Công nhân công an ở ngạch này là những công nhân công an được sắp xếp, bố trí theo vị trí công việc yêu cầu chứng chỉ sơ cấp và trình độ kỹ năng nghề tương ứng.

Bảng lương công nhân công an từ ngày 25/7/2019

Cũng theo Nghị định 49, mức lương thực hiện từ ngày 25/7/2019 đối với công nhân công an được tính theo công thức sau:

Mức lương = Hệ số lương x Mức lương cơ sở 

Mà theo quy định tại Nghị định 38/2019/NĐ-CP thì từ ngày 01/7/2019, mức lương cơ sở mới sẽ là 1.490.000 đồng/tháng.

Có thể thấy, hệ số lương cao nhất đối với công nhân công an là 6.65, thuộc về người có bậc lương 10, Nhóm 1, Ngạch A trong bảng lương. Như vậy, mức lương cao nhất đối với công nhân công an từ ngày 25/7/2019 là 9,9085 triệu đồng/tháng (= 6.65 x 1.490.000 đồng/tháng).

- Nguyễn Trinh - 

Gởi câu hỏi

1,152

Văn bản liên quan