Ủy viên Hội đồng Giáo sư nhà nước được bổ nhiệm theo trình tự gì?

Nội dung này được quy định chi tiết tại Thông tư 04/2019/TT-BGDĐT ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giáo sư nhà nước, các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Giáo sư cơ sở.

Cụ thể, trình tự bổ nhiệm Ủy viên Hội đồng Giáo sư nhà nước được Thông tư 04/2019/TT-BGDĐT quy định như sau:

  • Hội đồng Giáo sư ngành ở nhiệm kỳ trước giới thiệu ứng viên Ủy viên Hội đồng Giáo sư nhà nước và tóm tắt lý lịch khoa học;

  • Cơ sở giáo dục đại học giới thiệu ứng viên Ủy viên Hội đồng Giáo sư nhà nước và tóm tắt lý lịch khoa học. Mỗi ngành giới thiệu tối đa 03 ứng viên;

  • Nhà giáo, nhà khoa học đang giảng dạy và nghiên cứu ở các cơ sở giáo dục đại học được giới thiệu ứng viên thông qua hình thức trực tuyến trên Trang thông tin điện tử của Hội đồng Giáo sư nhà nước;

  • Văn phòng Hội đồng Giáo sư nhà nước tổng hợp danh sách ứng viên được giới thiệu từ các nguồn nêu trên trình Thường trực Hội đồng Giáo sư nhà nước thống nhất danh sách Ủy viên Hội đồng Giáo sư nhà nước;

  • Văn phòng Hội đồng Giáo sư nhà nước phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ trình Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo - Chủ tịch Hội đồng bổ nhiệm Ủy viên Hội đồng Giáo sư nhà nước;

  • Danh sách thành viên Hội đồng Giáo sư nhà nước và bản tóm tắt lý lịch khoa học của các thành viên được công bố công khai trên Trang thông tin điện tử của Hội đồng Giáo sư nhà nước.

Xem chi tiết tại Thông tư 04/2019/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 13/5/2019.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

99

Văn bản liên quan