Xét duyệt quyết toán năm dựa trên những nội dung nào?

Thông tư 137/2017/TT-BTC đã được Bộ Tài chính ban hành quy định xét duyệt, thẩm định, thông báo và tổng hợp quyết toán năm.

Theo đó, Thông tư 137 đã đưa ra 05 nội dung làm căn cứ để xét duyệt quyết toán năm, cụ thể như sau:

 • Kiểm tra danh mục báo cáo quyết toán năm và danh mục báo cáo tài chính; trường hợp chưa đầy đủ thì đề nghị đơn vị được xét duyệt gửi bổ sung;

 • Kiểm tra các khoản thu, chi phát sinh tại đơn vị. Cụ thể:
  • Kiểm tra nguyên nhân tăng, giảm số liệu quyết toán các khoản thu phí, lệ phí và các khoản thu khác của ngân sách nhà nước;
  • Kiểm tra dự toán chi ngân sách được giao trong năm, bảo đảm khớp đúng với dự toán được cấp có thẩm quyền giao;
  • Kiểm tra số kinh phí thực nhận theo xác nhận số liệu của Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch;
  • Kiểm tra số liệu quyết toán chi, làm rõ nguyên nhân tăng, giảm so với dự toán được cấp có thẩm quyền giao;
  • Kiểm tra số dư kinh phí được chuyển sang năm sau sử dụng và thanh toán bao gồm số dư tạm ứng, dư dự toán và số dư tài khoản tiền gửi ngân sách cấp.
 • Kiểm tra việc hạch toán các khoản thu, chi theo đúng mục lục ngân sách nhà nước; khớp đúng giữa số liệu trong sổ kế toán và báo cáo quyết toán với chứng từ và với số liệu xác nhận của Kho bạc Nhà nước;

 • Kiểm tra việc thực hiện các kiến nghị của cơ quan nhà nước có thẩm quyền qua công tác kiểm tra, kiểm toán, thanh tra, xét duyệt hoặc thẩm định quyết toán;

 • Nhận xét về quyết toán năm theo kết quả xét duyệt quyết toán.

Xem nội dung thẩm định quyết toán năm tại Thông tư 137/2017/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 10/02/2018.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

172

Văn bản liên quan