Yêu cầu đào tạo liên thông giữa các trình độ trong GDNN

Thông tư 27/2017/TT-BLĐTBXH quy định đào tạo liên thông giữa các trình độ trong giáo dục nghề nghiệp ban hành ngày 21/9/2017. Theo đó, các trường tổ chức đào tạo liên thông khi bảo đảm các yêu cầu sau:

Một là, đã được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng đối với những ngành, nghề trường dự kiến đào tạo liên thông ở trình độ tương ứng.

Hai là, đã ban hành chương trình đào tạo liên thông cho những ngành, nghề trường dự kiến đào tạo liên thông được xây dựng theo quy định tại Điều 7 Thông tư 27/2017/TT-BLĐTBXH.

Ba là, đối với đào tạo liên thông khối ngành sức khỏe, trường phải bảo đảm thêm điều kiện có ít nhất 01 khóa học sinh, sinh viên trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng hình thức đào tạo chính quy đã tốt nghiệp.

Xem thêm các nội dung tại: Thông tư 27/2017/TT-BLĐTBXH có hiệu lực thi hành ngày 05/11/2017. 

 

Gởi câu hỏi

550

Văn bản liên quan