Tiếp tục áp dụng nhiều quy định của Bộ luật Hình sự 2015

Quốc hội đã Quyết định lùi thời hạn có hiệu lực của Bộ luật Hình sự 2015 (do tồn tại nhiều sai sót) cho đến ngày Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự 2015 bắt đầu có hiệu lực.

Bộ luật hình sự 2015

Nhưng từ hôm nay (01/7/2016), nhiều điều khoản của Bộ luật Hình sự 2015 vẫn được áp dụng thi hành nhằm đáp ứng yêu cầu của thực tiễn. Cụ thể:

1. Các điều khoản của Bộ luật hình sự năm 2015 xóa bỏ một tội phạm, xóa bỏ một hình phạt, một tình tiết tăng nặng; quy định hình phạt nhẹ hơn, tình tiết giảm nhẹ mới; miễn trách nhiệm hình sự, miễn hình phạt, giảm hình phạt, xóa án tích và các quy định khác có lợi cho người phạm tội.

Các quy định này được áp dụng đối với cả những hành vi phạm tội xảy ra trước 0 giờ 00 ngày 01/7/2016 mà sau thời điểm đó mới bị phát hiện, đang bị điều tra, truy tố, xét xử hoặc đối với người đang được xét giảm thời hạn chấp hành hình phạt, xóa án tích.

2. Tiếp tục áp dụng khoản 2 Điều 1 và các quy định khác có lợi cho người phạm tội tại Nghị quyết 109/2015/QH13 ngày 27/11/2015 về việc thi hành Bộ luật Hình sự 2015.

Nội dung nêu trên được quy định tại Nghị quyết 144/2016/QH13 ngày 29/6/2016 của Quốc hội.

Có thể liệt kê một số điều khoản của Bộ luật Hình sự 2015 vẫn tiếp tục có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2016 như: Điểm b Khoản 1 Điều 142,  Khoản 4 Điều 168 , Khoản 4 Điều 193, Khoản 3 Điều 399, Khoản 4 Điều 394, Khoản 2 Điều 303, Khoản 4 Điều 249 (quy định về bỏ hình phạt tử hình đối với 07 tội danh); Khoản 1 Điều 135, Khoản 1 Điều 136, Khoản 1 Điều 138, Khoản 1 Điều 155, Khoản 1 Điều 165, Điều 183, Khoản 1 Điều 197, Khoản 1 Điều 205, Khoản 1 Điều 231, Khoản 1 Điều 281 (các điều khoản thay hình phạt tù thành phạt tiền)…

HK

2,571

Gởi câu hỏi