Từ 01/01/2021, sẽ tính vào số giờ làm thêm cho một số trường hợp đặc biệt

Đây là nội dung đáng chú ý được nêu tại Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi.

Ảnh minh họa

Theo đó, Dự thảo lần này quy định, khi tổ chức làm thêm giờ, người sử dụng lao động phải tuân thủ đúng theo quy định tại Điều 4,5,6 của Nghị định này, đồng thời thực hiện cách tính vào tổng số giờ làm thêm khi tuân thủ giới hạn số giờ làm thêm quy định tại Điểm b, Điểm c Khoản 2 Điều 107 Bộ luật lao động và Khoản 2, Khoản 3 Điều 4 của Nghị định này như sau:

- Trường hợp áp dụng quy định làm việc không trọn ngày, trọn tuần hoặc ngày làm việc dưới 8 giờ, tuần làm việc dưới 48 giờ theo quy định tại Điều 32, Khoản 1 Điều 105 của Bộ luật lao động, khi làm thêm giờ được tính thời gian làm thêm như sau:

  • Nếu tổng số giờ làm việc bình thường và số giờ làm thêm không quá 8 giờ trong ngày, thì số giờ làm thêm vẫn phải trả lương làm thêm nhưng không tính cộng vào tổng số giờ làm thêm trong ngày, trong tháng và trong năm;

  • Nếu tổng số giờ làm việc bình thường và số giờ làm thêm từ trên 8 giờ đến 12 giờ trong ngày, thì số giờ vượt quá 8 giờ này phải trả lương làm thêm và cộng vào số giờ làm thêm trong ngày;

  • Nếu tổng số giờ làm việc bình thường và số giờ làm thêm không quá 48 giờ trong một tuần thì số giờ làm thêm trong ngày vẫn phải trả lương làm thêm nhưng không cộng vào tổng số giờ làm thêm trong tháng, trong năm;

  • Nếu tổng số giờ làm việc bình thường và số giờ làm thêm quá 48 giờ trong một tuần thì số giờ làm thêm vượt quá tổng số 48 giờ này phải trả lương làm thêm và cộng vào tổng số giờ làm thêm trong tháng, trong năm.

- Trường hợp xây dựng thời giờ làm việc bình thường theo tuần quy định tại Khoản 2 Điều 105 của Bộ luật lao động, thì làm thêm trong ngày vẫn phải trả lương làm thêm giờ nhưng không cộng vào tổng số giờ làm thêm trong tháng, trong năm, nếu tổng số giờ làm việc trong tuần không quá 48 giờ.

Lưu ý: Thời gian quy định tại Khoản 1, 9 và 10 Điều 3 của Nghị định này được tính vào giờ làm việc nhưng được giảm trừ vào tổng số giờ làm thêm trong ngày, trong tháng, trong năm.

Chi tiết xem tại Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi TẠI ĐÂY.

Lê Hải

1,724

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan