Phạt sai: Hoàn trả tiền phạt vi phạm hành chính phải tính thêm lãi

Khi cơ quan có thẩm quyền ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính không đúng quy định pháp luật, đã hủy bỏ quyết định, nhưng người nộp phạt đã nộp tiền phạt vào ngân hàng nhà nước thì việc hoàn trả được quy định như thế nào?

Hoàn trả tiền phạt vi phạm hành chính phải tính thêm lãi

Phạt sai: Hoàn trả tiền phạt vi phạm hành chính phải tính thêm lãi (Ảnh minh họa)

Người có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc xử lý vi phạm hành chính gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật. Đây là quy định tại khoản 2 Điều 13 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012.

Quy định này được giải thích rõ hơn tại Điều 6đ Nghị định 81/2013/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 97/2017/NĐ-CP), cụ thể như sau:

Điều 6đ. Trách nhiệm và việc xem xét, xử lý trách nhiệm đối với người có thẩm quyền ban hành quyết định về xử lý vi phạm hành chính có sai sót

1. Người có thẩm quyền đã ban hành quyết định về xử lý vi phạm hành chính có sai sót và cơ quan của người đó phải kịp thời áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả do việc ban hành và thực hiện quyết định gây ra.

...

3. Việc xem xét trách nhiệm được thực hiện như sau:

...

b) ...nếu gây thiệt hại thì phải bồi hoàn theo quy định của pháp luật về trách nhiệm bồi thường của nhà nước; trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng thì có thể bị đề nghị xem xét, truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Theo đó, việc ban hành quyết định xử lý vi phạm hành chính có sai sót thì cần phải áp dụng quy định về trách nhiệm bồi thường của nhà nước. Theo khoản 7 Điều 3 và Điều 60 Luật Trách nhiệm bồi thường nhà nước 2017, nếu người ban hành quyết định có sai sót mà gây thiệt hại cho những người có liên quan thì nhà nước có trách nhiệm bố trí một khoản kinh phí trong ngân sách nhà nước để thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước. Đồng thời, cơ quan giải quyết bồi thường là cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại hoặc Tòa án có thẩm quyền giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật về tố tụng. Người ban hành quyết định sai sót không phải bồi thường mà chỉ có thể bị kỷ luật theo quy định riêng về cán bộ, công chức hoặc theo quy chế riêng của cơ quan nơi họ công tác.

Ngoài ra, người đã thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính bằng cách nộp tiền vào ngân sách sẽ được nhận lại tiền và thêm một khoản lãi. Quy định cụ thể tại khoản 4 Điều 23 Luật Trách nhiệm bồi thường nhà nước 2017 như sau:

4. Trường hợp các khoản tiền đã nộp vào ngân sách nhà nước theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc các khoản tiền bị tịch thu, thi hành án, khoản tiền đã đặt để bảo đảm theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền thì phải hoàn trả các khoản tiền đó và khoản lãi cho người bị thiệt hại.

Trường hợp các khoản tiền đó là khoản vay có lãi thì khoản lãi được tính là khoản lãi vay hợp pháp theo quy định của Bộ luật Dân sự.

Trường hợp các khoản tiền đó không phải là khoản vay có lãi thì khoản lãi được tính theo lãi suất phát sinh do chậm trả tiền trong trường hợp không có thỏa thuận theo quy định của Bộ luật Dân sự tại thời điểm quy định tại khoản 2 Điều 22 của Luật này.

Các khoản tiền nộp vào ngân sách để thi hành quyết định xử phạt khi được trả lại thì áp dụng Điều 357 Bộ luật Dân sự 2015, theo đó, trường hợp không có thỏa thuận về lãi suất thì áp dụng khoản 2 Điều 468 của Bộ luật này. Cụ thể:

Điều 468. Lãi suất

1. Lãi suất vay do các bên thỏa thuận.

Trường hợp các bên có thỏa thuận về lãi suất thì lãi suất theo thỏa thuận không được vượt quá 20%/năm của khoản tiền vay...

2. Trường hợp các bên có thỏa thuận về việc trả lãi, nhưng không xác định rõ lãi suất và có tranh chấp về lãi suất thì lãi suất được xác định bằng 50% mức lãi suất giới hạn quy định tại khoản 1 Điều này tại thời điểm trả nợ.

Như vậy, khi hoàn trả tiền xử phạt vi phạm hành chính do quyết định xử phạt sai thì mức lãi suất tính từ khi nộp vào ngân sách nhà nước là 10%/năm, tức là 0,0274%/ngày. Có thể thấy mức lãi suất này khá thấp so với mức lãi do chậm nộp phạt là 0,05%/ngày đang áp dụng đối với người bị xử phạt vi phạm hành chính.

Hải Thanh

Gởi câu hỏi

203

Văn bản liên quan