Từ ngày 01/01/2020, cán bộ, công chức được phân loại đánh giá theo quy định mới

Đây là một trong những nội dung quan trọng được quy định tại Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật Viên chức dự kiến có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2020.

Ảnh minh họa

Cụ thể, theo quy định tại Khoản 3 Điều 1 Dự thảo sửa đổi Điều 29 Luật cán bộ, công chức 2008, căn cứ vào kết quả đánh giá, cán bộ được phân loại đánh giá như sau:

a) Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;

b) Hoàn thành tốt nhiệm vụ;

c) Hoàn thành nhiệm vụ;

d) Không hoàn thành nhiệm vụ.

Như vậy, so với quy định hiện hành tại Luật cán bộ, công chức 2008, Dự thảo đã bỏ đi cụm từ “nhưng còn hạn chế về năng lực” ở kết quả phân loại Hoàn thành nhiệm vụ đối với cán bộ.

Tương tự như vậy, Khoản 11 Điều 1 Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều 58 Luật cán bộ, công chức 2008 cũng đã bỏ cụm từ “nhưng còn hạn chế về năng lực” ở kết quả phân loại Hoàn thành nhiệm vụ đối với công chức.

Dự thảo cũng nhấn mạnh, cán bộ, công chức có 02 năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ thì cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền giải quyết thôi việc. Theo đó, Dự thảo đã bãi bỏ quy định cán bộ, công chức 02 năm liên tiếp hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực hoặc có 02 năm liên tiếp, trong đó 01 năm hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực và 01 năm không hoàn thành nhiệm vụ thì cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền bố trí công tác khác.

Nguyễn Trinh 

Gởi câu hỏi

22,693

Văn bản liên quan