Danh mục biểu mẫu xác định xuất xứ hàng hóa xuất nhập khẩu

Danh mục biểu mẫu xác định xuất xứ hàng hóa xuất nhập khẩu
Đoan Trinh

Thông tư 38/2018/TT-BTC quy định về xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu chính thức có hiệu lực ngày 05/6/2018. Trong đó, quy định cụ thể về hồ sơ xác định trước xuất xứ, chứng từ chứng nhận xuất xứ, thủ tục xác định xuất xứ hàng hóa xuất nhập khẩu.

 

Ban hành kèm theo Thông tư là danh mục các biểu mẫu dùng trong xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và danh mục hàng hóa phải nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa cho cơ quan hải quan. Cụ thể bao gồm:

  • Chỉ tiêu thông tin Đơn đề nghị xác định trước xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

  • Đơn đề nghị xác định trước xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

  • Chỉ tiêu thông tin đề nghị trừ lùi Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa;

  • Đề nghị trừ lùi Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa;

  • Theo dõi, trừ lùi Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa;

  • Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa cho cơ quan hải quan.

Xem chi tiết danh mục hàng hóa và tải các biểu mẫu tại Thông tư 38/2018/TT-BTC.

Gởi câu hỏi

1,349

Văn bản liên quan