Đấu giá trực tuyến phải hiển thị mức giá cao nhất 30 giây/lần

Ngày 16/5/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 62/2017/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật đấu giá tài sản.

 

Theo đó, tổ chức đấu giá tài sản thiết lập Trang thông tin điện tử để tổ chức đấu giá theo hình thức trực tuyến và đảm bảo hệ thống hạ tầng kỹ thuật thực hiện được chức năng:

  • Hiển thị mức giá cao nhất được hệ thống đấu giá trực tuyến ghi nhận 30 giây/ lần để người tham gia đấu giá có thể xem được;
  • Hiển thị công khai, trung thực giá cả của người tham gia đấu giá;
  • Trích xuất được lịch sử trả giá trên hệ thống đấu giá trực tuyến;
  • Đảm bảo tính an toàn, bảo mật về tài khoản truy cập, thông tin người tham gia đấu giá, dữ liệu, giá đã trả;
  • Ghi nhận và lưu trữ tất cả mức giá được trả trong cuộc đấu giá, việc rút lại giá đã trả và những thông tin cần thiết trong quá trình diễn ra cuộc đấu giá.

Xem chi tiết trình tự đấu giá tài sản trực tuyến tại Nghị định 62/2017/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/7/2017, thay thế Nghị định 17/2010/NĐ-CP

Gởi câu hỏi

369

Văn bản liên quan