Điều chỉnh quy hoạch khi KT - XH biến động bất thường

Điều chỉnh quy hoạch khi KT - XH biến động bất thường
Kim Linh

Luật Quy hoạch 2017 được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 24/11/2017 và chính thức có hiệu lực áp dụng từ ngày 01/01/2019.

 

Theo đó, quy hoạch được thực hiện điều chỉnh khi phát sinh một trong các căn cứ sau:

  • Mục tiêu của chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, chiến lược phát triển ngành, lĩnh vực có sự điều chỉnh làm thay đổi mục tiêu của quy hoạch;

  • Có sự điều chỉnh của quy hoạch cao hơn làm thay đổi nội dung quy hoạch hoặc mâu thuẫn với quy hoạch cùng cấp;

  • Điều chỉnh, thay đổi địa giới hành chính làm ảnh hưởng đến tính chất, quy mô không gian lãnh thổ của quy hoạch;

  • Tác động của thiên tai, biến đổi khí hậu, chiến tranh làm thay đổi mục tiêu, định hướng, tổ chức không gian lãnh thổ của quy hoạch;

  • Tình hình kinh tế - xã hội có sự biến động bất thường làm hạn chế nguồn lực thực hiện quy hoạch;

  • Sự phát triển của khoa học, công nghệ làm thay đổi cơ bản việc thực hiện quy hoạch;

  • Yêu cầu bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Chi tiết xem tại Luật Quy hoạch 2017.

Gởi câu hỏi

202

Văn bản liên quan