Đơn giản hồ sơ thành lập Chi nhánh của Tổ chức Trọng tài nước ngoài

Đơn giản hồ sơ thành lập Chi nhánh của Tổ chức Trọng tài nước ngoài
Anh Tú

Mới đây, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 124/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 63/2011/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trọng tài thương mại 2010.

 

Tại nghị định này đã bỏ một số giấy tờ trong hồ sơ thành lập Chi nhánh của Tổ chức Trọng tài nước ngoài tại Việt Nam, cụ thể:

  • Bản sao có chứng thực giấy tờ chứng minh việc thành lập hợp pháp của Tổ chức trọng tài nước ngoài do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp;

  • Bản giới thiệu về hoạt động của Tổ chức trọng tài nước ngoài;

  • Danh sách trọng tài viên, nhân viên dự kiến làm việc tại Chi nhánh.

Theo đó, hồ sơ thành lập Chi nhánh của Tổ chức Trọng tài nước ngoài tại Việt Nam gồm:

  • Đơn đề nghị thành lập Chi nhánh;

  • Bản sao có chứng thực Điều lệ của Tổ chức trọng tài nước ngoài;

  • Bản sao có chứng thực Quyết định cử trọng tài viên làm Trưởng Chi nhánh; Trưởng Chi nhánh phải là người thường trú tại Việt Nam.

Xem đầy đủ các thay đổi tại Nghị định 124/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 19/09/2018.

Gởi câu hỏi

236

Văn bản liên quan