Gia hạn áp dụng chế độ ưu tiên trong việc thực hiện thủ tục hải quan

Gia hạn áp dụng chế độ ưu tiên trong việc thực hiện thủ tục hải quan
Kim Linh

Đây là nội dung mới, đáng chú ý được quy định tại Thông tư 07/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 72/2015/TT-BTC quy định áp dụng chế độ ưu tiên trong việc thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp.

 

Theo đó, trong thời gian 03 (ba) tháng tính đến thời hạn gia hạn chế độ ưu tiên, Tổng cục Hải quan sẽ quyết định gia hạn áp dụng chế độ ưu tiên trong việc thực hiện thủ tục hải quan.

Việc gia hạn được căn cứ theo các thông tin thu thập từ các Cục Thuế, Cục Hải quan tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp có trụ sở chính và nơi doanh nghiệp có hoạt động xuất, nhập khẩu về kết quả quản lý, kết quả kiểm tra sau thông quan (nếu có).

Thông tư này cũng quy định, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan là người có thẩm quyền quyết định việc gia hạn áp dụng chế độ ưu tiên.

Xem chi tiết các nội dung được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 07/2019/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 28/02/2019.

Gởi câu hỏi

315

Văn bản liên quan