Kiểm tra việc kê khai tài sản của cán bộ Đảng thuộc Bộ Chính trị

Đây là nội dung chính của Quy định 85-QĐ/TW ngày 23/5/2017 về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ thuộc diện quản lý của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

 

Theo đó, cán bộ thuộc đối tượng được kiểm tra, giám sát có trách nhiệm:

  • Báo cáo trung thực, kịp thời việc kê khai tài sản theo yêu cầu của chủ thể kiểm tra, giám sát;
  • Giải trình, cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu kê khai tài sản, biến động tài sản và nguồn gốc tài sản tăng thêm;
  • Chấp hành nghiêm chỉnh quy định trong công tác kiểm tra, giám sát và các quyết định xử lý vi phạm;
  • Thực hiện trách nhiệm và quyền của đối tượng kiểm tra, giám sát.

Việc kiểm tra, giám sát kê khai tài sản của cán bộ được thực hiện khi:

  • Có kế hoạch, yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền;
  • Có kiến nghị, phản ánh, tố cáo có căn cứ về việc kê khai tài sản không trung thực;
  • Cán bộ có dấu hiệu vi pham quy định về kê khai tài sản.

Quy định 85-QĐ/TW có hiệu lực từ ngày ký ban hành. 

Gởi câu hỏi

351

Văn bản liên quan