Mã số chức danh của viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp

Mã số chức danh của viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp
Kim Linh

Mới đây, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư 10/2018/TT-BNV quy định về mã số chức danh nghề nghiệp đối với viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp.

 

Theo đó, mã số chức danh đối với giảng viên và giáo viên giáo dục nghề nghiệp được quy định như sau:

Đối với giảng viên

  • Giảng viên giáo dục nghề nghiệp cao cấp (hạng I) - Mã số: V.09.02.01;

  • Giảng viên giáo dục nghề nghiệp chính (hạng II) - Mã số: V.09.02.02;

  • Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết (hạng III) - Mã số: V.09.02.03;

  • Giảng viên giáo dục nghề nghiệp thực hành (hạng III) - Mã số: V.09.02.04.

Đối với giáo viên

  • Giáo viên giáo dục nghề nghiệp hạng I - Mã số: V.09.02.05;

  • Giáo viên giáo dục nghề nghiệp hạng II - Mã số: V.09.02.06;

  • Giáo viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết hạng III - Mã số: V.09.02.07;

  • Giáo viên giáo dục nghề nghiệp thực hành hạng III - Mã số: V.09.02.08;

  • Giáo viên giáo dục nghề nghiệp hạng IV - Mã số: V.09.02.09.

Xem thêm tại Thông tư 10/2018/TT-BNV có hiệu lực ngày 01/11/2018.

Gởi câu hỏi

229

Văn bản liên quan