Mới: 03 phương thức gửi báo cáo công tác thi hành án Quân đội

Mới: 03 phương thức gửi báo cáo công tác thi hành án Quân đội
Thảo Uyên

Đây là điểm mới đáng chú ý tại Thông tư 01/2019/TT-BQP được Bộ Quốc phòng ban hành vào ngày 03/01/2019 quy định về chế độ báo cáo công tác của Ngành Thi hành án Quân đội.

 

Theo Thông tư 01, có 03 phương thức gửi báo cáo, gồm:

  • Gửi trực tiếp;
  • Gửi qua đường quân bưu hoặc gửi qua dịch vụ bưu điện;
  • Gửi qua fax, thư điện tử hoặc qua mạng truyền số liệu quân sự, sau đó, phải gửi báo cáo bằng văn bản về cơ quan nhận báo cáo.

Theo quy định, báo cáo phải được thể hiện bằng văn bản, trên khổ giấy A4, có chữ ký, họ tên của thủ trưởng cơ quan báo cáo, đóng dấu phát hành theo quy định; thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản theo quy định pháp luật.

Trường hợp phải sửa đổi, bổ sung nội dung, số liệu trong báo cáo, cơ quan báo cáo phải gửi báo cáo đã được sửa đổi, bổ sung kèm theo văn bản giải trình về việc sửa đổi, bổ sung đó và có chữ ký xác nhận, đóng dấu của thủ trưởng cơ quan báo cáo.

Thông tư 01/2019/TT-BQP có hiệu lực từ ngày 25/02/2019, thay thế Thông tư 121/2015/TT-BQP.

Gởi câu hỏi

297

Văn bản liên quan