Nhiệm vụ, quyền hạn của Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng

Nhiệm vụ, quyền hạn của Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng
Tuyết Hoan

Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định 01/2019/NĐ-CP về Kiểm lâm và Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng.

 

Theo đó, lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng có nhiệm vụ và quyền hạn như sau:

  • Tuần tra, kiểm tra bảo vệ rừng, đất rừng quy hoạch cho lâm nghiệp; thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi phá rừng, lấn chiếm rừng, khai thác lâm sản;

  • Tổ chức thực hiện phương án, biện pháp phòng cháy và chữa cháy rừng;

  • Kịp thời báo cáo về tình hình bảo vệ rừng; chấp hành sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp của chủ rừng và kiểm tra, chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật trong khi làm nhiệm vụ;

  • Kiểm tra, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, quản lý lâm sản;

  • Được sử dụng công cụ hỗ trợ, đồng phục, phương tiện, thiết bị chuyên dụng theo quy định của pháp luật;

  • Thực hiện các nhiệm vụ khác do chủ rừng giao.

Xem nội dung chi tiết tại Nghị định 01/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/02/2019.

Gởi câu hỏi

332

Văn bản liên quan