Nhiệm vụ và quyền hạn của cơ sở giáo dục đại học trong hoạt động KHCN

Nhiệm vụ và quyền hạn của cơ sở giáo dục đại học trong hoạt động KHCN
Lan Anh

Ngày 30/12/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định 99/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật Giáo dục đại học sửa đổi.

Theo đó, Nghị định này quy định nhiệm vụ và quyền hạn của cơ sở giáo dục đại học trong hoạt động khoa học và công nghệ (KHCN) bao gồm:

  • Thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong hoạt động KHCN theo quy định của pháp luật;

  • Ban hành và tổ chức thực hiện các quy định nội bộ về hoạt động KHCN và khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trên cơ sở các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động KHCN; tạo điều kiện và khuyến khích tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư phát triển tiềm lực KHCN;

  • Thành lập hoặc góp vốn thành lập doanh nghiệp với mục đích ứng dụng, triển khai, thương mại hoá các kết quả nghiên cứu và cung ứng dịch vụ sự nghiệp công;

  • Triển khai các hoạt động KHCN theo quy định của pháp luật.

Chi tiết xem tại Nghị định 99/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ 15/02/2020.

Gởi câu hỏi

223

Văn bản liên quan