Quy định mới về nhiệm vụ của thủy thủ trên tàu biển

Thông tư 23/2017/TT-BGTVT có hiệu lực từ ngày 15/9/2017 quy định về chức danh, nhiệm vụ theo chức danh của thuyền viên và đăng ký thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam.

 

Theo đó, sửa đổi, bổ sung quy định về thủy thủ làm nhiệm vụ trực ca trên tàu biển như sau:

  • Chia thủy thủ thành 02 nhóm: Thủy thủ trực ca AB và thủy thủ trực ca OS (khác với hiện hành chỉ quy định chung);
  • Nêu rõ nhiệm vụ cụ thể cho từng nhóm thủy thủ. Trong đó, thủy thủ trực ca AB có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ của thủy thủ trực ca OS và làm thêm 02 nhiệm vụ sau:
    • Trực ca, chấp hành mệnh lệnh của sỹ quan boong trực ca;
    • Lái tàu khi được yêu cầu.

Ngoài ra, đính kèm Thông tư 23 còn có:

  • Phụ lục I: Mẫu Sổ thuyền viên;
  • Phụ lục II: Mẫu Tờ khai đề nghị cấp Sổ thuyền viên.

Xem chi tiết Thông tư 23/2017/TT-BGTVT, bãi bỏ Thông tư 07/2012/TT-BGTVTThông tư 04/2013/TT-BGTVT.

Gởi câu hỏi

818

Văn bản liên quan