Quy định vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng phương tiện giao thông đường bộ

Quy định vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng phương tiện giao thông đường bộ
Ty Na

Ngày 30/11/2020, Bộ Công thương đã ban hành Thông tư 37/2020/TT-BCT quy định Danh mục hành hóa nguy hiểm phải đóng gói trong quá trình vận chuyển và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa.

Theo đó, Bộ Công thương quy định khi vận chuyển bằng phương tiện cơ giới giao thông đường bộ, đường sắt, hàng hóa phải tuân thủ các yêu cầu như sau:

  • Ngoại trừ hàng hóa nguy hiểm loại 2, hàng hóa nguy hiểm dạng rắn, lỏng được đóng gói theo 3 mức PG I, PG II, PG III theo quy định tại phụ lục II ban hành kèm Thông tư 37/2020/TT-BCT;

  • Tổ chức sản xuất hoặc người vận tải hàng hóa nguy hiểm phải đóng gói hàng hóa nguy hiểm theo quy định của Thông tư 37/2020/TT-BCT, các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng đã được ban hành;

  • Phương tiện chứa hàng hóa nguy hiểm được kiểm tra, thử nghiệm trước khi đóng gói;

  • Bắt buộc phải có người áp tải đối với việc vận chuyển hàng hóa nguy hiểm có khối lượng lớn hơn mức quy định.

Chi tiết xem thêm tại Thông tư 37/2020/TT-BCT, có hiệu lực từ ngày 14/01/2021.

Gởi câu hỏi

100

Văn bản liên quan