Quy định về yêu cầu đối với các mức độ dịch vụ công trực tuyến

Thông tư 32/2017/TT-BTTTT quy định về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến và bảo đảm khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan Nhà nước.

 

Theo đó, Thông tư 32 quy định dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 phải cung cấp đầy đủ các thông tin cơ bản sau đây:

  • Tên thủ tục hành chính;
  • Trình tự, cách thức thực hiện;
  • Thành phần, số lượng hồ sơ;
  • Thời hạn giải quyết;
  • Đối tượng thực hiện;
  • Cơ quan giải quyết;
  • Kết quả cuối cùng của việc thực hiện thủ tục hành chính;
  • Mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính, mẫu kết quả thực hiện thủ tục hành chính, yêu cầu, điều kiện, phí, lệ phí;
  • Hình thức nhận hồ sơ, trả kết quả;
  • Văn bản quy phạm pháp luật quy định trực tiếp về thủ tục hành chính, quyết định công bố thủ tục hành chính.

Xem chi tiết yêu cầu đối với các mức độ khác tại Thông tư 32/2017/TT-BTTTT có hiệu lực từ ngày 01/6/2018, thay thế Thông tư 26/2009/TT-BTTTT.

 

Gởi câu hỏi

305

Văn bản liên quan