Quy trình tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần

Quy trình tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần
Anh Tú

Mới đây, Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 69/2018/TT-BTC hướng dẫn thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước không đủ điều kiện cổ phần hóa theo quy định tại Nghị định 126/2017/NĐ-CP.

 

Theo đó, quy trình tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước để chuyển thành công ty cổ phần được thực hiện theo trình tự như sau:

Bước 1: Xây dựng phương án tái cơ cấu bằng việc triển khai kế hoạch chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần và xây dựng phương án tái cơ cấu trình cơ quan đại diện chủ sở hữu phê duyệt;

Bước 2: Tổ chức thực hiện phương án tái cơ cấu;

Bước 3: Hoàn tất việc chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần.

  • Tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất và đăng ký doanh nghiệp;

  • Tổ chức quyết toán, bàn giao giữa doanh nghiệp và công ty cổ phần.

Xem thêm các nội dung khác tại Thông tư 69/2018/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/10/2018.

Gởi câu hỏi

185

Văn bản liên quan