Sửa đổi các nguyên tắc trong việc lập quy hoạch nông thôn

Sửa đổi các nguyên tắc trong việc lập quy hoạch nông thôn
Bích Hoa

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 72/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 37/2010/NĐ-CP về lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định 44/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng.

 

Theo đó, nguyên tắc của việc lập quy hoạch cho khu vực nông thôn được sửa đổi, bổ sung như sau:

  • Các xã phải được lập quy hoạch chung xây dựng để cụ thể hóa quy hoạch tỉnh, vùng liên huyện, vùng huyện, quy hoạch chung thành phố, thị xã, làm cơ sở lập các quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn và lập các dự án đầu tư xây dựng;

  • Các điểm dân cư nông thôn phải được lập quy hoạch chi tiết xây dựng để cụ thể hóa quy hoạch chung xây dựng xã, làm cơ sở lập dự án đầu tư xây dựng và cấp giấy phép xây dựng.

So với quy định cũ tại Nghị định 44/2015/NĐ-CP, quy định mới đã bãi bỏ nguyên tắc các khu vực dân cư nông thôn được xác định trong quy hoạch chung đô thị thì thực hiện việc lập quy hoạch xây dựng nông thôn theo quy định tại Nghị định 44/2015/NĐ-CP.

Nội dung chi tiết xem tại Nghị định 72/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ 30/8/2019.

Gởi câu hỏi

227

Văn bản liên quan